Yderligere købsinformation

Udviklingen af et boligprojekt

Et boligprojekt af denne karakter udvikles i et samarbejde mellem en række aktører. Arkitekter tegner boliger og beliggenhedsplaner og der udarbejdes ansøgning om byggetilladelse. Det er alt sammen noget, som skal godkendes af kommunens administration. Herudover skal der planlægges forsyningsledninger i samarbejde med forsyningsselskaberne til servicering af regn- og spildevand, el, varme og vand.

Samtidig koordineres selve leverancen af materialer og opførelsen af boligerne med de involverede entreprenører. Dette arbejde forestås af vores byggeleder.

For så vidt angår forsyningsselskaberne er vi afhængige af, hvorvidt forsyningsselskaberne har tid og ressourcer til at gennemføre montagen af forsyningsledningerne, da det forhold, at adgangsveje til bebyggelsen er gravet op, kan give udfordringer med hensyn til fremdriften på byggepladsen.

Når ledningsarbejdet er gennemført, kan den 1. del af vejprojektet gennemføres. Ofte bliver vejen alene etableret med vejkasse eller med råasfalt, indtil hele byggeriet er gennemført, fordi den tunge kørsel i forbindelse med byggeriet har en tendens til at ødelægge asfalt og kantsten.

Ødelæggelserne kan efterfølgende være svære at rette pænt op på. Vores hensigt er, at også vejen skal fremstå som ny, når alle boligerne er opført.

Alle boligerne bliver ikke bygget og afleveret på én gang. Som køber må man derfor være forberedt på, at der vil være byggearbejder, som vil medføre gener, herunder støv, støj og andre ulemper, indtil projektet er færdigbygget.

Yderligere købsinformation 1

Design din bolig

Et boligprojekt af denne karakter udvikles i et samarbejde mellem en række aktører. Arkitekter tegner boliger og beliggenhedsplaner og der udarbejdes ansøgning om byggetilladelse. Det er alt sammen noget, som skal godkendes af kommunens administration. Herudover skal der planlægges forsyningsledninger i samarbejde med forsyningsselskaberne til servicering af regn- og spildevand, el, varme og vand.

Samtidig koordineres selve leverancen af materialer og opførelsen af boligerne med de involverede entreprenører. Dette arbejde forestås af vores byggeleder.

For så vidt angår forsyningsselskaberne er vi afhængige af, hvorvidt forsyningsselskaberne har tid og ressourcer til at gennemføre montagen af forsyningsledningerne, da det forhold, at adgangsveje til bebyggelsen er gravet op, kan give udfordringer med hensyn til fremdriften på byggepladsen.

Opførelsen af boligerne

Når de nødvendige tilladelser foreligger, og det er muligt at komme til på byggepladsen, går opførelsen af boligerne i gang.

Først støbes sokkel. Herefter opføres bagmur og skillerum i porebeton, tagkassetter monteres og opmuring foretages udvendigt. VVS- og malerarbejde udføres indvendigt, og endelig installeres gulve, inventar og hvidevarer.

Hverken købere eller købernes rådgivere har adgang til byggepladsen i byggeperioden, hvilket har sin årsag i praktiske og sikkerhedsmæssige forhold.

Yderligere købsinformation 4

Kommunikation

Dansk Byggeselskab A/S har ikke ressourcer til at behandle henvendelser fra byggesagkyndige, hvorfor henvendelser herfra ikke kan forventes besvaret.

Henvendelser fra køberne vil ske til en projektmail, som vil blive besvaret løbende, gerne i form af nyhedsmail.

Dansk Byggeselskab A/S vil løbende opdatere købere med nyhedsmails om fremdriften i byggeriet og fremsende billedmateriale fra byggepladsen.

Aflevering af boligen

Boligen afleveres til køber på den aftalte afleveringsdag.

Afleveringen foregår således, at vores byggeleder sammen med køber og købers byggesagkyndige gennemgår boligen med henblik på at konstatere eventuelle fejl og mangler ved boligen.

Grænsen for, om en bolig er fejlbehæftet i et omfang, så boligen ikke kan afleveres, går ved det, man betegner som ”funktionsmangler”. Det vil sige mangler ved boligen, som gør, at boligen ikke kan bebos, eksempelvis at køkken eller vådrum ikke fungerer.

Ellers vil mangler blive noteret i afleveringsrapporten og prissat af parterne i fællesskab, således at omkostningen til udbedring af mangler forbliver indestående på boligens deponeringskonto i sælgers pengeinstitut. Beløbet frigives, når manglen er udbedret.

Kan der mellem parterne ikke opnås enighed om manglen eller manglens omfang eller prisfastsættelsen af manglen kan begge parter, inden 10 dage efter afleveringsforretningen er gennemført, rette henvendelse til Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

Nævnet vil herefter udpege en sagkyndig, som endegyldigt vil tage stilling til, hvorvidt der er tale om en mangel og i givet fald fastslå manglens omfang samt foretage en prisfastsættelse af manglen.

Alt i overensstemmelse med de regler, der er vedtaget for garantistillelse i forbindelse med køb af boligen.

Hvis der efter afleveringen konstateres mangler ved boligen, udbedres disse under en 1-års gennemgang. Det er køber, som indkalder til 1-års gennemgangen. Køber kan dog kræve, at uopsættelige mangler udbedres straks.

Hvordan købes boligen?

Boligen købes ved Dansk Byggeselskab A/S‘ ejendomsmægler, der udleverer brochure, salgsdokumenter og bilag. Mægleren kan også være behjælpelig med oplysninger omkring finansiering af boligen.

Mægler udarbejder købsaftale til underskrift for køber, som underskrives af sælger, når køber har underskrevet.

Overtagelsesdagen fastlægges foreløbigt, idet overtagelsesdagen kan være afhængig af forhold, som sælger ikke er herre over, f.eks. hvornår og hvor hurtigt der meddeles byggetilladelse.

Dansk Byggeselskab A/S har ikke mulighed for at tilrette dokumenter individuelt til den enkelte køber.

Dansk Byggeselskab A/S har heller ikke mulighed for at indrette boliger specielt til den enkelte køber, bortset fra de muligheder for individuel tilpasning som konceptet åbner mulighed for, herunder med hensyn til gulvbelægninger, inventar, hvidevarer m. v.

Mailkorrespondance i forbindelse med købsaftalens indgåelse anses ikke som en ændring i aftaler.

Hvis der undtagelsesvis aftales ændringer eller sker præciseringer, skal dette for overskuelighedens skyld ske ved en af sælger udarbejdet allonge.

Når køber har tiltrådt købsaftale samt de øvrige tilknyttede dokumenter, tiltrædes aftalen af Dansk Byggeselskab A/S. Herefter begynder 7 dages fortrydelsesfristen.

Hvordan betales boligen?

Sælger stiller ikke krav om betaling ved aftalens indgåelse.

Umiddelbart før opførelsen af købers bolig påbegyndes, anmodes køber om at indbetale kr. 35.000,- til ejendomsmægler, ligesom køber anmodes om at stille garanti for restkøbesummen overfor sælger.

Det vil sige, at køber først på dette tidspunkt skal afholde udgifter til deponering og garantistillelse. Deponering og garantistillelse skal ske inden for 7 dage efter, at sælger har fremsendt anmodning til køber herom.

Garantien stilles på de vilkår, der er aftalt mellem Realkreditrådet, Finansrådet, Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Dansk Byggeselskab A/S accepterer ikke andre udformninger af pengeinstitutgarantier end disse.

Købesummen skal deponeres i det af Dansk Byggeselskab A/S anviste pengeinstitut, 7 dage før boligen afleveres.

Købesummen frigives til Dansk Byggeselskab A/S, når boligen er afleveret, afleveringsrapport er underskrevet af parterne, og nøgler er udleveret til køber.

Projekter

Dansk Byggeselskabs nye projekter er placeret i rolige, børnevenlige kvarterer.

00-Grundfor-beliggenhedsplan-01